​Nyhedsbreve

​Vandafbrydelse Fredag d. 4/11

​Vandafbrydelse

Fredag d. 04. Nov. 2016 vil vandet være afbrudt fra Aplehau nr. 24 til nr. 60.
Det formodes at reparationen af bruddet kan udføres Fredag formiddag.

Venlig hilsen

Niels Bramming

Fynshoved vandforsyning.

Informationsmøde og
​stiftende generalforsamling

i Foreningen til sikring af Hindsholms kyster og havmiljø:

Kære Hindsholmer,


Vi vil gerne invitere til et informationsmøde om potentiel råstofindvinding nord for Fyens Hoved og vest for Langø

søndag d. 28. august klokken 10:30 på Hindsholm Skole i Dalby

Vi er en gruppe af borgere, som er bekymrede over Odense Havns planer om potentielt at indvinde 2.3 millioner kubikmeter råstoffer vest for Langø og nord for Fyens Hovede. Vi er bekymrede for, om og hvordan udgravning af 2.3 mil. kbm. havbund vil påvirke erosionen i området og for, hvordan havmiljøet vil blive påvirket af en sådan indvinding af råstoffer.

Vi er bekymrede, fordi der ikke findes nogen undersøgelser af, hvordan råstofindvinding vil påvirke kysterne på Hindsholm. Vi er også bekymrede for hvordan havmiljøet og dermed både erhvers- og lystfiskeri og den deraf følgende turisme vil blive påvirket og for, hvordan det igen vil påvirke Hindsholm.

Der findes heller ingen undersøgelser af, hvordan de af råstofindvindingen følgende sedimentsaflejringer vil påvirke hverken kysterne eller de marinebiologiske forhold og derfor mener vi, at det er vigtigt, at hele Hindsholm står sammen og beder om dokumentation for konsekvenserne, før en indvinding tillades.


Vi håber ved vort informationsmøde at kunne delagtiggøre Jer i grundlaget for vore bekymringer og for, hvorfor vi synes, at Hindsholm må stå hinanden last og brast i denne sag. Vi foreslår en ny forening dannet, nemlig Foreningen til sikring af Hindsholms kyster og havmiljø og derfor vil vi efter informationsmødet afholde stiftende generalforsamling i den ny forening, der således kan varetage alle Hindsholmeres interesser og sørge for høringsberettigelse i relevante sager- uanset om man er fastboende eller landligger.

Læs venligst vedlagte vedtægter for foreningen og dagsorden for mødet:

Vel mødt! Og på forhånd tak for Jeres tid og interesse.


Venlig hilsen

Initiativgruppen Langø og Fyens Hovede

Råstofudvinding ud for Langø
​og Fyns Hoved

Til beboere på Hindsholm

Naturstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Odense Havn tilladelse til at efterforske området umiddelbart vest for Langø og området nord for Fyns Hoved efter råstoffer. Såfremt de ønskede råstoffer (sand, grus og sten) findes, har Odense Havn fortrinsret til at udvinde disse råstoffer med henblik på at anvende råstofferne som fyldmateriale til en udvidelse af Odense Havn. Odense Havn har i ansøgningen angivet, at de ønsker at udvinde 2.300.000 kubikmeter råstoffer 300 meter ude fra kysten i to koordinatfastsatte områder.

I første omgang har Odense Havn altså fået tilladelse til i en periode fra 18. november 2015 til 17. november 2016 at efterforske området uden at foretage prøvesugninger eller produktionsforsøg, men med lov til at foretage prøveboringer og optage sedimentsprøver op til 50 liter pr. prøvestation.

Langø og Fyns Hoved er i forvejen udsat for betragtelig erosion, som givetvis ikke vil blive mindre, hvis der meddeles tilladelse til at fjerne store mængder havbund. Ligeledes frygter vi, at en udvinding af råstoffer i området vil påvirke havmiljøet negativt og antageligt også medføre betragtelig støjforurening i rekreative områder.

Initiativtagere fra Langø har til hensigt at stifte en forening, som vil informere beboerne på Hindsholm om situationen og søge at forene interessenter fra hele Hindsholm, med det formål at blive høringsberettigede. Vi opfordrer til et bredt samarbejde med alle på Hindsholm såsom grundejerforeninger, gårdejere, husejere, museer, foreninger o.a. og vi vil invitere til et informationsmøde om sagen i Holmens hus snarest muligt. Dato tilgår. Tag venligst kontakt til os, så vi i fællesskab kan søge indflydelse.

Herunder er links til de tilladelser, som ”Vandplaner og havmiljø” under ”Naturstyrelsen” under ”Miljø- og Fødevareministeriet” har meddelt Orbicon på vegne af Odense Havn. Vi håber, I vil læse tilladelsen igennem og sætte Jer grundigt ind i sagen og modtager gerne gode ideer for at forhindre grovere erosion og skader på hav- og lydmiljø på Hindsholm.

Venlig hilsen

Initiativtagerne fra Langø

E-mail: cathrinespost@hotmail.com

Generalforsamling 2016

Generalforsamling Fyns Hoved grundejerforening.

Sæt kryds i kalenderen den 16. Maj kl. 10.00 - den årlige generalforsamling i Martofte forsamlingshus.

Skriftlig indkaldelse er på vej ud til jer.

Vi mangler en dirigent i år, så henvend dig til en fra bestyrelsen hvis du har lyst til at påtage dig hvervet!

Med Venlig Hilsen

Henrik Lang

Skriv til os allerede i dag​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

C/O Niels Holger Poulsen Filosofgangen 1, 2.tv, 5000 Odense C